Uslovi Korišćenja

Igrice Igre je Internet servis namenjen puržanju usluga besplatnih online igrica, kao i davanja opisa i mišljenja o popularnim igricama koje nisu besplatne.

Veb stranice dostupne na adresi www.igriceigre.net i sve povezane stranice (u daljem tekstu: Sajt)

Obaveza svakog posetioca Sajta je da pre upotrebe Sajta i njegovih servisa, pažljivo pročita ove Uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) koji uređuju međusobni odnos prava i obaveza posetioca, koje on ima prilikom korišćenja Sajta i samog Sajta. Takođe, posetioci su obavezni da pročitaju Politiku privatnosti Sajta, koja prikazuje obaveze i praksu Sajta prema ličnim podacima koje posetioci ostavljaju. Politika privatnosti je deo ovih Uslova i može se naći na https://www.igriceigre.net/politika-privatnosti.

Prihvatanje Uslova

Pristupanjem Sajtu ili korišćenjem bilo kog njegovog dela, kao korisnik razumete, prihvatate ove Uslove koriščenja, sa njima ste saglasni i pristajete da njima budete obavezani. Korišćenje Sajta je uslovljeno pristankom na ove uslove i ni jedne druge. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, dužni ste da Sajt bez odlaganja napustite.

Registracija i korisničko ime

Zabranjeno je kao korisničko ime na Sajtu:

 • izabrati ili koristiti ime druge osobe, sa namerom da se predstavljate kao ta osoba;
 • bez odgovarajućeg odobrenja koristiti ono ime na koje prava polaže neko drugo lice;
 • izabrati ili koristiti ime koje je na bilo koji način uvredljivo, vulgarno ili nepristojno.

U slučaju postojanja osnovane sumnje da se izabrano ili registrovano korisničko ime protivi ovim Uslovima ili opšteprihvaćenim društvenim standardima, Sajt zadržava pravo da odbije registraciju korisničkog imena ili ukine već registrovano korisničko ime i to bez prethodne najave ili obrazloženja, a u skladu sa svojim diskrecionim ovlašćenjima.

Korisnik je dužan da vodi brigu o sigurnosti lozinke svog naloga, a Sajt se ne može smatrati odgovornim zbog neovlašćenog korišćenja korisničkog naloga od strane drugih lica.

Obaveze korisnika

Korisnik se obavezuje da neće koristiti servise za bilo koju namenu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima, ili bilo koju namenu za koju Sajt nije inače predviđen.

Korisnik je posebno dužan da ne koristi servise:

 • u svrhu zlostavljanja, maltretiranja, pretnje, imitiranja ili zastrašivanja drugih korisnika sajta i/ili trećih lica;
 • za objavljivanje ili prenošenje sadržaja koji su pogrdni, klevetnički, nepristojni, pornografski, zlonamerni, sadržaja koji sadrže homofobiju, versku, rasnu ili etničku netrpeljivost, sadržaja koji na bilo koji drugi način krše prava trećih lica ili krše bilo koji zakon (uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o autorskim i srodnim pravima);
 • za bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe, pri čemu oni korisnici koji se nalaze izvan domašaja jurisdikcije Republike Srbije, prihvatanjem ovih Uslova, prihvataju ujedno i obavezu pridržavanja svih relevantnih zakona Republike Srbije u vezi sa prihvatljivim sadržajem i ponašanjem na Internetu;
 • za objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog sadržaja sa namerom dobijanja lozinke, naloga ili ličnih podataka ostalih korisnika Sajta;
 • za bilo koji oblik reklamiranja i/ili oglašavanja, bilo lične ili poslovne prirode, kao i za bilo koji drugi oblik lične dobiti;
 • za postavljanje sadržaja koji u sebi imaju maliciozan softver.

Korisniku se zabranjuje da preduzima bilo kakvu radnju:

 • kojom nameće ili može nametnuti nerazumna ili nesrazmerno velika opterećenja na infrastrukturu Sajta;
 • kojom ometa ili pokušava da ometa pravilan rad sajta;
 • u cilju zaobilaženja mera koje Sajt koristi da bi sprečio ili zabranio pristup Sajtu;
 • koja ima za cilj da veštački i suprotno pravilima Sajta poveća ili promeni rezultat glasanja, komentare ili druge servise Sajta, uključujući i kreiranje odvojenih korisničkih naloga sa istim ciljem;
 • davanja ili primanja novca ili drugog oblika naknade u zamenu za glasove, ili učestvovanja u organizovanoj nameri da se na bilo koji način suprotno pravilima, promene rezultati servisa Sajta;
 • u cilju prodaje ili kakve druge vrste prenosa korisničkog naloga drugom licu.

Korisnik ne sme koristiti Sajt i njegove servise u ime, po zahtevu ili instrukciji trećeg lica. Korisnik ne sme da utiče ili pokuša da utičete na treće lice da manipuliše servisima ili na neki drugi način utiče na rad Sajta.

Autorska prava

Kreiranjem i objavljivanjem sadržaja na Sajtu korisnik garantuje da je vlasnik svih prava na dati sadržaj i daje puno pravo Sajtu da sadržaj koristi javno i ne protivi se korišćenju sadržaja od strane Sajta u bilo kom kontekstu. Sav sadržaj na Sajtu je vlasništvo sajta. Sajt zadržava pravo da bude naveden kao izvor svakog pojedinačnog dela koje se kao sadržaj preuzima sa Sajta, bez obzira na prirodu ili format dela o kome se radi. Sajt će preduzeti sve zakonom predviđene mere radi zaštite svojih prava. Gore navedeno ne važi za veze ka drugim sajtovima, koje se nalaze u okviru sadržaja na Sajtu.

Primedbe na kršenje Uslova i autorskih prava

Korisnici koji žele da prijave kršenje Uslova korišćenja ili autorskih prava, to mogu učiniti preko kontakt stranice http://www.igriceigre.net/kontakt.

Sajt poštuje intelektualna prava korisnika i trećih lica. Politika Sajta je da brzo odgovori na tvrdnje o kršenju autorskih prava i drugim oblicima narušavanja intelektualne svojine, te će Sajt bez odlaganja istražiti primedbe o navodnim kršenjima prava i u slučaju potrebe preduzeti odgovarajuće zakonom predviđene mere.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik razume i prihvata da povodom sledećih činjenica Sajt nema dužnost da preduzme bilo kakve radnje kao i da nad sledećim činjenicama nema kontrolu: koji korisnik ima pristup Sajtu ili koristi servise; koje uticaje sadržaj ima na korisnika; kako korisnik može shvatiti ili koristiti sadržaj; koje postupke korisnik može preduzeti pod uticajem sadržaja. Korisnik oslobađa Sajt od svih odgovornosti za ono što je stekao ili nije stekao kroz Sajt i servise. Sajt ili servisi mogu da sadrže, ili da upute na stranice koje sadrže, informacije koje neki ljudi smatraju uvredljivim ili neodgovarajućim. Sajt ne daje nikakve garancije za sadržaj ili pristup sadržaju na sajtu ili servisima, i Sajt neće biti odgovoran za tačnost, pritužbe u vezi autorskih prava, legalnost ili pristojnost materijala koji se nalaze ili kojima se može pristupiti na Sajtu ili putem servisa.

SERVISI, SADRŽAJ I SAJT SU OMOGUĆENI KAO TAKVI U OSNOVI, BEZ SVIH IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE, NA GARANCIJE KOJE SE PODRAZUMEVAJU U TRGOVINI, KAO I GARANCIJE ISPUNJAVANJA SVRHE POSTOJANJA. SAJT NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA PROUZROKOVANJE DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, TIPIČNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, NASTALE NA BILO KOJI NAČIN I NA BILO ČIJOJ TERITORIJI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE, NA PRIDOBIJANJE ZAMENJLJIVIH DOBARA I USLUGA; GUBITAK PODATAKA, UPOTREBLJIVOSTI I PROFITA; PREKID POSLOVANJA, BEZ OBZIRA NA STEPEN KRIVICE, AKO ŠTETA PROIZILAZI IZ BILO KAKVE UPOTREBE DOKUMENTACIJE, PA ČAK IAKO JE NA MOGUĆNOST ŠTETE UPOZORENO.

Reklamni sadržaj

Sajt može omogućiti trećim licima reklamiranje i oglašavanje putem Sajta i njegovih servisa. Sajt se ne može smatrati odgovornim, ne može snositi odgovornost niti daje bilo kakve garancije u odnosu na robu, proizvode i/ili usluge omogućene, spomenute, kupljene ili prodate od strane trećeg lica preko Sajta i njegovih servisa. Sve eventualne transakcije obavljaju se isključivo između korisnika i trećeg lica, bez ikakvog posrednog ili neposrednog učešća Sajta.

Ovlašćenja Sajta

Sajt može da promeni, suspenduje ili ukine određene servise, uključujući bilo koji sadržaj (uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, komentare korisnika, poruke, podatke, informacije, grafike, fotografije, slike, ilustracije, softver, audio klipove, video klipove) iz bilo kog razloga, u bilo kom trenutku, uključujući i dostupnost bilo koje funkcije i sadržaja. Sajt takođe može nametnuti ograničenja na određene sadržaje ili servise ili zabraniti pristup delovima ili svim servisima bez prethodne najave ili bilo čijeg odobrenja.

Sajt može da ukloni bilo koji sadržaj i bilo koji korisnički nalog, u svakom trenutku, bez prethodne najave ili obrazloženja, iz bilo kog razloga, a posebno nakon primljene prijave ili optužbe vezane za dati sadržaj ili nalog od strane trećeg lica ili nadležnih organa.

Prekid usluga

Sajt može trajno ili privremeno prekinuti bilo koje ili sve servise kao i korisnički nalog, u bilo kom trenutku, bez predhodne najave, odobrenja ili obrazloženja, a posebno ako Sajt ima osnovano uverenje da je korisnik prekršio bilo koji od uslova korišćenja. Nakon ukidanja korisničkog naloga, pravo korišćenja servisa trenutno prestaje. Ukoliko korisnik želiti da ukine korisnički nalog, može jednostavno prestati da koristiti servise. Sve odredbe Uslova korišćenja, koje po svojoj prirodi treba da važe posle prekida, važiće, uključujući, bez ograničenja, odredbe vlasništva, odricanje od odgovornosti i ostale garancije i ograničenja.

Promena Uslova korišćenja

Uslovi su podložni izmenama i dopunama u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Obaveštenjem istaknutom na Sajtu korisnici će biti upozoreni o bitnijim i značajnijim izmenama i dopunama Uslova. Korišćenje Sajta nakon postavljanja takvog obaveštenja podrazumeva da je korisnik prihvatio izmenjene i dopunjene Uslove odnosno da se sa njima saglasio. Korisnik je dužan da redovno i periodično proverava Uslove korišćenja radi upoznavanja sa bilo kakvom eventualnom izmenom ili dopunom. Aktuelna verzija se uvek može naći na https://www.igriceigre.net/uslovi-koriscenja/.